Kiểm định cầu trục 5 tấn dầm dơn

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Công ty TN kiểm định cầu trục 5T

Cầu trục 5T được thử tải và kiểm định

Từ khóa: