Lắp đặt vai cột cho cầu trục

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Lắp đặt vại cột cho cầu trục

Liên kết vai cầu trục với cột bê tông

Từ khóa: