Cầu trục 10 tấn tại Nam Định

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Lắp đặt cầu trục bằng xe cẩu

Đưa cầu trục lên dầm chạy

Từ khóa: