Hệ điện ngang cầu trục

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục lắp máng C

Máng C cấp điện cho cầu trục

Từ khóa: