Lắp cầu trục tại KCN Lai Vu – Hải Dương

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục 1T & 3T tại Lai Vu -Hải Dương

Cầu trục 1T & 3T tại Lai Vu -Hải Dương

Từ khóa: