Kiểm định cầu trục 3 tấn tại Bắc Ninh

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Thử tải kiểm định cầu trục

Thử tải cẩu trục 3 tấn

Từ khóa: