Chế tạo cầu trục 7.5 tấn

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Kết cấu dầm chính của cầu trục 7.5 tấn

Dầm chính của cầu trục 7.5 tấn

Từ khóa: